Нормативни документи

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2013 Г. - ИЗТЕГЛИ


ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ № 1 ДО № 6 КЪМ НРД 2013 г.

Приложение № 1 - Правна рамка 2013 г.

Приложение № 2 - Първични медицински документи

Приложение № 3 - Документи, свързани с оказването на медицинска дентална помощ на лица осигурени в други държави

Приложение № 4 - Финансови документи за изпълнителите на ПИДП

Приложение № 5 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ.

Приложение № 6 - Списък на заболяванията, при които здравноосигурени лица са освободени от заплащане на потребителска такса.

Обем и цени на денталната помощ 2013 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК!

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С НЗОК В СЪОСТВЕТСТВИЕ С НРД 2011, ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК СЪГЛАСНО НРД ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 2012, които се представят в РЗОК до 31.01.2012г.:

* Списък на необходимите документи за сключване на договор с НЗОК гр. Смолян!

1. Заявление по образец, утвърден от управителя на НЗОК.

2. Декларация за липса на промени или съответен документ в случай на настъпили промени относно:

· по регистрацията на ЛЗ в РЦЗ/РЗИ – гр. Смолян

· по регистрация по БУЛСТАТ на ЛЗ – за свободни професии

· относно данни за ЕИК от търговския регистър на Агенцията по вписванията - за ЕТ,ООД,ЕООД,ГП!

  1. УДОСТОВЕРЕНИЕ за актуално членство в съответната РК на БЗС (Български зъболекарски съюз) с номер от националния регистър (ЛПК) – на лекарите по дентална медицина, които работят в ЛЗ.
  1. Декларация, че не са с отнети права да упражняват дентална медицинска професия в РБ, на лекарите по дентална медицина, които работят в лечебните заведения.
  1. Декларация на хартиен носител по образец посочен в Приложение № 5 че ЛЗ разполага с изискуемото дентално и техническо оборудване и обзавеждане.
  1. Декларация за регистрирано лечебно заведение на територията на друга РЗОК.

 

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2012 Г.


Договор за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между НЗОК и БЗС:

НРД за денталните дейности 2012 г. между НЗОК и  БЗС:


Приложение № 1 - Правна рамка 2012 г.

Приложение № 2 - Първични медицински документи

Приложение № 3 - Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица осигурени в други държави

Приложение № 4 - Финансови документи за изпълнители на ПИДП и СИДП

Приложение № 5 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична   дентална помощ

Приложение № 6 - Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО

Приложение № 22 - Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ

 

 

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2011 Г.

http://www.nhif.bg/web/guest/171

Приложения от № 1 до № 6 към НРД 2011г.

Приложение № 1 - Правна рамка 2011

Приложение № 2 - Първични медицински документи

Приложение № 3 - Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица осигурени в други държави

Приложение № 4 - Финансови документи за изпълнители на ПИДП и СИДП

Приложение № 5 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична   дентална помощ

Приложение № 6 - Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО

Приложение № 22 - Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ

 

НОРМАТИВНА БАЗА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -Закони:

* Закон за лечебните заведения

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравето

* Закон за съсловните организации лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛС)

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

* Наредба  № 3 / 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците

* Наредба № 39 / 26.08.2010 г. - Утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

* Наредба № 34 / 29.12.2006 г. - За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

* Наредба  № 28 / 25.11.2003 г. - За профилактичните прегледи и диспансеризацията

* Наредба № 40 / 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК / в сила от 28.06.2011 г. /

* Наредба Н - 18 / 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

* Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните.

* Указание за попълване на рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5Б./ бланка МЗ-НЗОК № 5Б ще намерите в приложение № 2 - Първични медицински документи от НРД 2013 г./

* Списък на лекарствените продукти предназначени за лечение на ветераните от войните.

 

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ :

* Устав на БЗС -  / обновен на 08.12.2012 г. /

* Правилник за продължаващо медицинско обучение на лекари по дентална медицина (ППМОЛДМ)

* Точкова система на БЗС (ППМОЛДМ )

* Личен картон - СДО

* Програма за продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина за 2011 г.

 

ФОНД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ:

* Приложение 1 -  Правилник на Фонда за подпомагане

* Приложение 2 - Заявление за отпускане на финансова помощ от Фонда за подпомагане

 

ДОКУМЕНТИ:

* Населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия за работа.

 

ДЕКЛАРАЦИИ :

* Декларация за информирано съгласие:

* Родителска форма за съгласие:

* Съгласие за екстракция на зъб/и други орални хирургични манипулации:

* Съгласие за екстракция на зъб/и:

* Съгласие за ендодонтско лечение:

* Съгласие за кореново лечение:

* Съгласие за специални процедури:

 

ИНСТРУКЦИИ :

* Следоперативни инструкции за пациенти с екстракции:

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАКТИКА,ИЗБОР НА НАЧИН, НА ПРАКТИКУВАНЕ, ЕВЕНТУАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАБИНЕТ:

* стъпки, които трябва да извървите, за да спазите изискванията на нормативните уредби , при регистрация на практика:

ИЗТЕГЛИ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ В БЗС!

ИЗТЕГЛИ:

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ЛДМ РЕГИСТРИРАЩИ СОБСТВЕНА ПРАКТИКА!

ИЗТЕГЛИ: