Срок за подаване на Годишен отчет за образувани опасни отпадъци - 10 март 2016 г.

Годишните отчети за образувани опасни отпадъци за 2015 г., по  ПРИЛОЖЕНИЕ №9, към чл. 1 се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда на хартия в срок  до 10 март 2016 г. 

 

Адрес:

 

Изпълнителна агенция по околна среда

отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София

бул. "Цар Борис III" 136

Тел: 02/ 940 64 15

Факс: 02/ 955 90 15

 

В случай, че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.  

 

ВАЖНО!

 

Задължително попълвайте годишния отчет в два екземпляра. Изпратете отчета с обратна разписка, която прикрепете към вашия екземпляр и тя е доказателство, че е приет от ИАОС.

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.